Pravila tekmovanja »S5 KV pokal«

 

1. ORGANIZATOR

Organizator S5 KV POKAL-a je Zveza Radioamaterjev Slovenije (v nadaljevanju ZRS). ZRS lahko za organizacijo tekmovanja pooblasti radioklub ali skupino radioamaterjev, ki skrbi za obdelavo podatkov in pripravo rezultatov. Pooblaščenec posreduje pripravljene rezultate KV managerju ZRS, ki poskrbi za sprotno objavo na spletni strani ZRS. ZRS organizira S5 KV POKAL z namenom širjenja celoletne tekmovalne aktivnosti na KV področjih in promoviranje tekmovanj, katera organizirajo slovenski radioklubi ali skupine radioamaterjev.

 

2. SEZNAM TEKMOVANJ, KI ŠTEJEJO ZA S5 KV POKAL:

WW PMC (januar) cw, ssb, mix

KV PRVENSTVO ZRS (april) cw, ssb, mix

AR Memorial (maj) cw

S5 FIELD DAY (junij) cw

EU HF Championship (avgust) cw, ssb, mix

SCC RTTY Championship (avgust) rtty

S5 FIELD DAY (september) ssb

KV PRVENSTVO ZRS (november) cw, ssb, mix

 

3. KRITERIJI ZA UVRSTITEV NOVEGA TEKMOVANJA NA SEZNAM TEKMOVANJ

O uvrstitvi vsakega novega tekmovanja, ki ga prireja Slovenski radioklub ali skupina radioamaterjev, na listo tekmovanj, ki štejejo za S5 KV POKAL, odloča upravni odbor ZRS s sklepom na redni seji. Upravni odbor ZRS o uvrstitvi tekmovanja na listo tekmovanj odloča na podlagi pisnega zahtevka organizatorja. Na listo tekmovanj se ne morejo uvrstiti tekmovanja, ki so bila organizirana manj kot dvakrat in tekmovanja, za katera organizator po objavi uradnih rezultatov ni podelil obljubljenih nagrad. Če organizator posameznega tekmovanja po objavi uradnih rezultatov ne podeli obljubljenih nagrad in priznanj, se tekmovanje z naslednjim koledarskim letom briše iz liste tekmovanj, ki štejejo za S5 KV POKAL.

 

4. KATEGORIJE

A – CW

B – SSB

C – CW/SSB

D – RTTY

E – GENERALNA UVRSTITEV – VELIKI S5 KV POKAL

 

OBRAZLOŽITEV KATEGORIJ

·         V kategorijo »A – CW« se uvrstijo tekmovalci, ki so sodelovali v tekmovanjih v kategorijah CW.

·         V kategorijo »B – SSB« se uvrstijo tekmovalci, ki so sodelovali v tekmovanjih v kategorijah SSB.

·         V kategorijo »C – CW/SSB« se uvrstijo tekmovalci, ki so sodelovali v tekmovanjih v kategorijah CW/SSB.

·         V kategorijo »D – RTTY« se uvrstijo tekmovalci, ki so sodelovali v tekmovanjih v kategorijah RTTY.

·         Generalna kategorija E je seštevek vseh prej navedenih kategorij.

·         Tekmovalec se v S5 KV POKALU lahko istočasno uvrsti v več različnih kategorijah (A, B, C in D), če se je v tekmovanjih iz nabora tekmovanj za S5 KV POKAL, v različnih tekmovanjih, uvrstil v kategorijah z različnimi vrstami dela.

 

5. TOČKOVANJE

Od vseh tekmovanj iz nabora se za končni rezultat posamezne kategorije upoštevajo vsi doseženi uradni rezultati za posamezno kategorijo.

Upoštevajo se uradno objavljeni doseženi rezultati – uvrstitev za vsako kategorijo v vsakem posameznem tekmovanju posebej. Prvo uvrščeni tekmovalec iz Slovenije v vsaki posamezni kategoriji prejme 100 točk. Vsi naslednje uvrščeni tekmovalci pa, v odvisnosti od zaostanka proti prvo uvrščenemu, temu ustrezno procentualno manj točk, pri čemer se rezultat zaokroži brez decimalk.

V razvrstitev kategorij se za posameznega tekmovalca upoštevajo tudi rezultati MULTI-OP kategorij, v katerih je sodeloval, pri čemer se rezultat pripiše v zbir ostalih doseženih rezultatov posameznega tekmovalca z upoštevanjem faktorja »Q«. Faktor »Q« je odvisen od števila vseh operaterjev, ki so v posamezni MULTI-OP ekipi dejansko vzpostavljali zveze v tekmovanju.

 

Faktor »Q« je enak za vsakega operaterja MULTI-OP ekipe.

dva operaterja: Q = 0,90

trije operaterji : Q = 0,80

štirje operaterji : Q = 0,70

pet operaterjev: Q = 0,60

šest in več operaterjev: Q = 0,40

 

6. IZRAČUN TOČK FORMULA ZA IZRAČUN DELNEGA REZULTATA »DR«,

doseženega v posamezni kategoriji posameznega tekmovanja:

Pri SINGLE-OP kategoriji se upošteva faktor Q = 1

DR(delni rezultat) = (rezultat tekmovalca /rezultat zmagovalca) x100 točk x Q

 

FORMULA ZA IZRAČUN KONČNEGA REZULTATA POSAMEZNE KATEGORIJE S5 KV POKAL-a:

RK(končni rezultat)= DR1 + DR2 + … + DRn

 

FORMULA ZA IZRAČUN REZULTATA ZA GENERALNO UVRSTITEV V S5 KV POKAL-u (kategorija E):

GR(generalni rezultat) = DRmax1 + DRmax2 + DRmax3 + DRmax4 + DRmax5 + DRmax6, pri čemer se upošteva največ šest najboljših doseženih rezultatov tekmovalca, ne glede na vrsto dela.

 

7. SPLOŠNI DEL

Tekmovalcem organizatorju S5 KV POKAL-a ni potrebno posebej pošiljati doseženih rezultatov iz posameznih tekmovanj. Organizator bo, po objavljenih uradnih rezultatih posameznega vsakega tekmovanja, katerega rezultati se upoštevajo za S5 KV POKAL, samodejno pripisal točke za vsakega tekmovalca.

 

8. NAGRADE IN POHVALE

1. mesto v vsaki kategoriji – mali pokal in diploma

2. in 3. mesto v vsaki kategoriji – plaketa in diploma

4. in 5. mesto vsaki kategoriji – diploma

Absolutni zmagovalec generalne uvrstitve prejme VELIKI S5 KV POKAL in diplomo. Drugo in tretje uvrščena v generalni uvrstitvi prejmeta plaketo in diplomo, četrto in peto uvrščena prejmeta diplomo.

 

9. KONČNE DOLOČBE

Pravico tolmačenja in spreminjanja pravil ima organizator. Vse morebitne spremembe in dopolnitve bodo pravočasno objavljene na spletnih straneh ZRS.
Pravila v PDF formatu.