********** SuperVozelj MRZ:S55YZA - Mrzlica - JN76NE - 1122m asl.************
-----------------------------------------------------------------------------
k. bps mod. QRG ant. polar. smer zveza z
-----------------------------------------------------------------------------
1. 38400 MANCH. 434.400 2*Yagi V NE+W YID, YVO, YCE, YIG
2. 38400 MANCH. 1293.000 SBF H N YKO,
3. 38400 MANCH. .... ....
4. nc
5. nc
6. nc
7. 1228800 BPSK 1298.680 2*SBF H S+W YID, YKU, YVE
8. 1228800 BPSK 2360.000 SBF H SW YIG
-----------------------------------------------------------------------------
HW: CPU 68020/16MHz, DMA 68450, CMOS RAM 1088kb, 32kb EPROM, 3*SCC Z8530
AD telemeter, slikolov+CB CCD TV kamera (v popravilu)
-----------------------------------------------------------------------------
Ukaz E pokaze: 1.Ubat.V , 2. Temp.CPU , 3. Temp. zraka na Mrzlici
-------------------------------------------------------------------