*********** Kanali Mini SuperVozlja TOLMIN:S55YTO *************
Kanal 1 - 38400bps Manch/WBFM 433.800MHz V/W uporabniki + S55YKK
Kanal 1 - zacasno nepovezan
SuperVozelj HW: MC68008-10MHz, 256kB RAM, 32kbEPROM, Z8530SCC