*** Kanali SuperVozlja STOL:S55YST - Stol JN66RG 1673m asl ***
Kanal 1 - 38400bps Manch/WBFM 1293.00MHz H/SE S55YIB, S55YID,S55YKK,S55YNG
Kanal 2 - 38400bps zica - - S55VST DVMS (145.400MHz FM)
Kanal 3 - 1200bps AFSK/NBFM ?????????? V/O menjava frekvence
Kanal 4 - 38400bps Manch/WBFM 434.250MHz H/N uporabniki (Bovec)
Kanal 5 - 9600bps zica - - S59DAJ-8 PMS
Kanal 6 - 1200bos AFSK/NBFM 50.650MHz V/O pogoji razsirjanja valov
Kanal 7 - 1228800bps BPSK 2360.00MHz H/SE S55YIB,S55YID,S55YSE,S55YNG
Kanal 8 - 1228800bps BPSK 2360.00MHz H/W zvezi IR3NOK,IR3FON
SuperVozelj HW: CPU MC68010 12MHz, 576kb CMOSRAM, 32kb EPROM, 3*Z8530, DMA-SCC,
crno/bela CCD TV-kamera s sirokokotnim objektivom (smer N) in slikolovom.
A/D kanali: 1:nepovezan 2:NTK/omara 3:NTK/CCD-kamera