****************************************************************************
***** MiniSuperVozelj ERAZEM : S55YPO - Pecna reber JN75CS 736 m asl *****
****************************************************************************
Kanal 1 - 38400 bps Manchester/WBFM 434.500 MHz H/S S55YIB, uporabniki
Kanal 2 - nepovezan
MiniSuperVozelj HW: MC68008 - 10MHz, 256kb RAM, 32kb EPROM, Z8530SCC