*** Kanali SuperVozlja GOLO:S55YIG - Golo JN75GW 670m asl ***
Kanal 1 - 38400bps Manch/WBFM 434.400MHz V/E zvezi S55YCP, S55YZA
Kanal 2 - 38400bps Manch/WBFM 437.350MHz H/NW uporabniki
Kanal 3 -
Kanal 4 -
Kanal 5 -
Kanal 6 -
Kanal 7 - 1228800bps BPSK 2360.00MHz H/NW+E zvezi S55YCP, S55YZA
Kanal 8 - 1228800bps BPSK 1298.68MHz H/NE uporabniki, S55YLJ, S50YFE
SuperVozelj HW: CPU MC68020-16MHz, 1088kbCMOSRAM, 32kbEPROM, 3*Z8530, DMA-SCC,
crno/bela CCD TV-kamera s sirokokotnim objektivom (smer NW) in slikolovom.

golo.jpg (12536 bytes)