Na podlagi Statuta Zveze radioamaterjev Slovenije in v zvezi s Pravilnikom o vrstah amaterskih radijskih postaj in tehničnih pogojih za njihovo uporabo (Uradni list RS, štev. 49/92) izdaja upravni odbor Zveze radioamaterjev Slovenije

PRAVILNIK O IZPITIH ZA AMATERSKE OPERATERJE

1. člen
Vsebina pravilnika

S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in izvedba izpitov za amaterske operaterje.

2. člen
Pojmi

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:

*1. Komisija: izpitna komisija, sestavljena iz predsednika in članov, ki so pristojni za izvedbo izpitov;
*2. ZRS: Zveza radioamaterjev Slovenije;
*3. Kandidat: oseba, starejša od 14 let, ki se prijavi za izpit;
*4. CEPT: La Conference europeenne des Administrations des postes et des telecommunications;
*5. HAREC spričevalo: Harmonized Amateur Radio Examination Certificate, določeno s CEPT priporočilom T/R 61-02.

3. člen
Izpitni predmeti

*1. Izpit obsega naslednje izpitne predmete:

*a. Elektrotehnika in radiotehnika, Slovenska in mednarodna operaterska pravila in postopki ter Slovenski in mednarodni predpisi, ki urejajo radioamatersko in radioamatersko satelitsko službo (v nadaljnem besedilu: Tehnika in predpisi);
*b. Sprejem in oddaja Morzejevih znakov pri hitrosti 60 znakov na minuto;
*c. Sprejem in oddaja Morzejevih znakov pri hitrosti 40 znakov na minuto.

*2. Katalog znanja (predpisana učna snov) za posamezne izpitne predmete je priloga tega pravilnika - PRILOGA 1 in PRILOGA 2.

4. člen
Operaterski razredi

Izpiti za amaterske operaterje se opravljajo po razredih. Kandidati opravljajo izpite iz naslednjih predmetov:

*a. I. razred: Tehnika in predpisi ter Sprejem in oddaja Morzejevih znakov pri hitrosti 60 znakov na minuto;
*b. II. razred: Tehnika in predpisi ter Sprejem in oddaja Morzejevih znakov pri hitrosti 40 znakov na minuto;
*c. III. razred: Tehnika in predpisi.

5. člen
Izpitna komisija

Za izvedbo izpitov je pristojna komisija, sestavljena iz pooblaščenih izpraševalcev, ki jih iz vrst radioamaterjev z opravljenim izpitom najvišjega razreda imenuje upravni odbor ZRS. Imenovani pooblaščeni izpraševalci imajo status članov izpitne komisije ZRS.

Komisija je za svoje delo odgovorna upravnemu odboru ZRS. Za koordinacijo delovanja izpitne komisije je odgovoren sekretar ZRS.

6. člen
Izpitni roki

Izpiti se opravljajo praviloma v štirih izpitnih rokih letno. Koordinacijo v zvezi z izpitnimi roki opravlja strokovna služba ZRS.

7. člen
Prijava za izpit

Kandidat mora vložiti pri strokovni službi ZRS prijavnico za izpit, katere vzorec je v prilogi tega pravilnika - PRILOGA 3.

Kandidat mora biti obveščen o kraju in času opravljanja izpita najmanj osem dni pred izpitnim rokom.

Za izpit za operaterja I. razreda se lahko prijavi kandidat, ki predhodno uspešno opravi izpit za operaterja II. razreda.

8. člen
Izvedba izpita

*1. Izpit se opravlja pred tremi člani komisije. Delo izpitne komisije vodi njen predsednik.
*2. Kandidat se na zahtevo komisije mora identificirati.
*3. Pred pričetkom izpita mora komisija seznaniti kandidata s pravili za izvedbo izpita.
*4. Kandidat mora upošteveti navodila komisije.
*5. Izpiti se praviloma izvajajo v skupini in ne posamično.
*6. Izpit iz predmeta Tehnika in predpisi se opravlja kot pisni izpit.
*7. Izpit iz predmeta Sprejem in oddaja Morzejevih znakov je sestavljen iz preizkusa sprejema in preizkusa oddaje.
*8. Če se pred ali v času izvajanja izpita nedvoumno ugotovi, da je kandidat na kakršenkoli način kršil pravila, ga komisija izključi oziroma ne more nadaljevati izpita.

9. člen
Posebna izvedba izpita

Če obstajajo tehtni razlogi, ali če zdravstveno stanje kandidata ne omogoča izvedbo izpita pod pogoji, navedenimi v 8. členu, lahko komisija na prošnjo kandidata dopusti opravljanje izpita pod posebnimi pogoji. Kraj, datum in čas posebne izvedbe izpita določi komisija.

10. člen
Merila pri pisnih izpitih iz predmeta Tehnika in predpisi

Izpit iz predmeta Tehnika in predpisi za I. razred je sestavljen iz 60 različnih vprašanj. Vsako vprašanje ima 4 možne odgovore, od katerih je samo en pravilen. Kandidat mora pravilno odgovoriti vsaj na 42 vprašanj.

Izpit iz predmeta Tehnika in predpisi za II. in III. razred je sestavljen iz 50 različnih vprašanj. Vsako vprašanje ima 4 možne odgovore, od katerih je samo en pravilen. Kandidat mora pravilno odgovoriti vsaj na 35 vprašanj.

11. člen
Merila pri sprejemu in oddaji Morzejevih znakov

*1. Preizkus sprejema oziroma oddaje Morzejevih znakov traja 3 minute. Dovoljeno število napak pri sprejemu in oddaji znaša:

*a. 3% za I. razred (pri hitrosti 60 znakov na minuto);
*b. 5% za II. razred (pri hitrosti 40 znakov na minuto).

*2. Kandidat je uspešno opravil preizkus sprejema, če je v predpisanem času s čitljivim rokopisom zapisal sporočilo, ne da bi prekoračil dovoljeno število napak.
*3. Kandidat je uspešno opravil preizkus oddaje, če je oddal ustrezno dolgo sporočilo v predpisanem času in pri tem ni prekoračil dovoljeno število napak. Napaka, storjena pri oddaji, se šteje za popravljeno, če kandidat odda znak popravka (vsaj 8 pik) in nadaljuje oddajo s ponovitvijo besede ali skupine znakov, v kateri je bila storjena napaka.
*4. Kandidat je uspešno opravil izpit iz predmeta Sprejem in oddaja Morzejevih znakov, če je uspešno opravil sprejemni in oddajni del izpita.
*5. Če kandidat prvič neuspešno opravi preizkus sprejema oziroma oddaje, lahko preizkus sprejema oziroma oddaje enkrat ponovi.

12. člen
Ocenjevanje

Po preizkusu znanja iz vseh za ustrezen razred predpisanih predmetov komisija daje kandidatu oceno: "je opravil" ali "ni opravil".

13. člen
Priznavanje izpitov

*1. Kandidatu, ki je v tujini opravil izpit za amaterskega operaterja v skladu s CEPT priporočilom T/R 61-02 in ima HAREC spričevalo stopnje A ali B, izdano od pristojnega organa, se opravljeni izpit prizna:

*a. HAREC spričevalo stopnje A kot spričevalo o opravljenem izpitu za amaterskega operaterja I. razreda;
*b. HAREC spričevalo stopnje B kot spričevalo o opravljenem izpitu za amaterskega operaterja III. razreda.

*2. Kandidata, ki je v tujini opravil izpit za amaterskega operaterja, ki ga ne obravnava 1. točka tega člena, in ima o tem spričevalo, izdano od pristojnega organa, se lahko delno ali v celoti oprosti opravljanja izpita. Obseg oprostitve določi komisija v soglasju s strokovno službo ZRS.
*3. Kandidatu - slovenskemu državljanu, ki je opravil izpit za amaterskega operaterja v preteklosti in ima o tem ustrezen dokument, se prizna izpit v razredu, ki ustreza predloženemu dokumentu.

Ustreznost določenemu razredu ugotovi strokovna služba ZRS v soglasju z upravnim odborom ZRS.

14. člen
Poročilo o izpitu

Na osnovi preizkusa znanja in doseženih rezultatov komisija za vsakega kandidata izdela pisno poročilo, katerega vzorec je v prilogi tega pravilnika - PRILOGA 4.

Komisija posreduje poročila na ZRS najkasneje v 8 dneh po opravljenih izpitih.

15. člen
Ponavljanje izpita

Ponavljanje izpita ni omejeno. Kandidat, ki izpita ne opravi, se lahko ponovno prijavi za izpit in ga opravlja iz vseh za ustrezen razred predpisanih predmetov.

16. člen
Spričevalo o opravljenem izpitu

*1. Kandidat, ki je opravil izpit, prejme spričevalo o opravljenem izpitu za amaterskega operaterja. Spričevalo izda ZRS najkasneje 30 dni po prejemu poročila iz 14. člena tega pravilnika.
*2. Spričevalo vsebuje osebne podatke (ime, priimek ter datum in kraj rojstva), razred amaterskega operaterja, datum izpita, datum izdaje ter evidenčno številko dokumenta. Spričevalo podpisujeta predsednik ZRS in sekretar ZRS.

17. člen
Stroški izpitov

Za kritje stroškov opravljanja izpitov se določijo pristojbine kandidatov. Višino pristojbine določi ZRS. Kandidat v nobenem primeru ni upravičen do povračila pristojbine.

18. člen
Predpis, ki se preneha uporabljati

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Začasni pravilnik o pogojih, organizaciji in izvedbi izpitov za amaterske operaterje, ki je bil sprejet na seji upravnega odbora v Ljubljani, dne 13. marca 1993.

19. člen
Začetek veljavnosti pravilnika

Ta pravilnik je bil sprejet na seji upravnega odbora ZRS v Ljubljani, dne 26. marca 1997, in začne veljati trideseti dan po objavi v glasilu ZRS.

Priloge:

Priloga 1: Katalog znanja za predmet Tehnika in predpisi
Priloga 2: Katalog znanja za predmet Sprejem in oddaja Morzejevih znakov
Priloga 3: Prijavnica za izpit za amaterskega operaterja
Priloga 4: Poročilo o izpitu za amaterskega operaterjaAndrej Souvent
Tue May 12 18:53:30 CEST 1998