DIPLOME IN PLAKETE SLOVENSKIH RADIOAMATERJEV IN KLUBOV : CQ, DXCC, WAC, WAZ, WPX.
Vse slovenske radioamaterske diplome od 0 do 2022 zbral S53MJ.
CQ CONTEST – HALL of FAME
DXCC RTTY (Digital)
MILLENNIUM DXCC 2000
WAZ 12M FONE
S50A S59AA


S51AD S51DI S51DD S51DV S51DX S50DX S51NR S51ST S51U S52ON S54E S57DXS51HF S51NM S51MA S51U S52OT S53AU S53EO S57AT S57LO S50XX
PLAKETA HONOR ROLL #1 MIXED S52D S52F S52FW S52GS S52R S57TA S57SXS S57UA S57UYX S58M WAZ 12M CW
S51GI S51RU S51U S55SL S55ZZ S53MA S53MJ S53X S52RI S53ZL S59AV S59ZZ


S55ZZ S57DX


>< S58T


S53X S54A S54E S55DX S55SL


S55ZZ S56A S57AT S57CT S57DX
WAZ 17M FONE
PLAKETA HONOR ROLL #1 FONE S57LO S57MI S57NML S57TA S57WO WAC MIXED S54E S57DX


S58TS57XX S58J S58RU S58T S58Q S50B S51AA S51DV S51DX S51JQ

S59AV S59AW S59KB S59U S59DJK S51LI S51NF S51NU S51RU S51T WAZ 17M CW
PLAKETA HONOR ROLL MIXED S59SVS51UK S51VE S51WC S52AB S52AM S55ZZ S57DX


S50O S50B S51EC S51MA S53AW
S52AQ S52CC S52OA S52ON S52QM
S53MJ S55SL S55ZZ >< S58T DXCC 160M S52ZI S53B S53DKR S53NF S53RT WAZ 30M CW
S59DKRS50A S50B S50O S50U S51DI S53ZW S55ZZ S57AC S57AT S57DX S54E S55ZZ S57DX


S51EC S51NM S52F S53MJ S53X S57FS S57PY S58Q S59D S59ABC
PLAKETA HONOR ROLL CW in RTTY S54A S54E S55DX S55SL S55ZZ S59DAV S59DBJ S59DCD S59DFT S59DJK
S58TS57A S57AC S57AL >< S58AL S59DJR S59DTN S59L S59U
WAZ 160M NAD 30 ZON

S58Q S58T S59Z


S50U S51SV S53R S54E S57DX
5BDXCC

S58QS50A S50B S50N S50O S50R DXCC 80M WAC FONE
S51DD S51DI S51DV S51DX S51EU S53MJ S54A S55DX S57AT S58T S51IL S51JN S51CK S51DX S51ZZ WAZ 6M NAD 25 ZON
S51GI S51MA S51NM S51NU S51RU S59ZS52AB S52DD S55ZZ S57AC S57AT S51DI S59Z


S51TE S51U S52AB S52F S52FW
S57DX >< S59DBQ S59U

S52QM S52R S53MJ S53X S54A DXCC 40M

S54E S55DX S55SL S55ZZ S57A S51WX S54A S55DX S57AT S57NML WAC CW 5BWAZ NAD 150 ZON
S57AC S57AL S57DX >< S57TA S58T S59AW


S51DX S51NM S51NR S52DD S52FB S50B S50O S50N S51DI S51DX
S57U S57UX S58J S58Q S58T
S52R S53AU S53MJ S55ZZ S56C S51GI S51U S52AM S52QM S53MJ
S59DJK S59DKR S59DTN S59SV S59U DXCC 30M S57AT S58MU S59ABC S59AV
S54A S54E S55SL S55ZZ S57DX
S59ZZS50B S50O S51DI S51DV S51MA
S57JZ S57XX S58Q S59DTN S59R

S51NM S52R S53MJ S54A S54E
S59U S59Z S59ZZ

DXCC MIXED S55DX S55SL S55ZZ S57AT >< WAC RTTY
S50A S50B S50E S50N S50O S57NML S59SV


S51DX S53MJ S55ZZ


S50R S50U S51AA S51AD S51CN

5BWAZ 200 ZON
S51DI S51DB S51DD S51DQ S51DX
WAC SATELIT S50A S50O S51DX S51GI S51U
S51EC S51EJ S51GI S51FP S51GW DXCC 20M S59SVS52QM S53R S54E S55ZZ S57A
S51KL S51KM S51MA S51ME S51MP S54A S55DX S57AT S57CT S57NML
S57DX >< S57JZ S57Z S58Q
S51NM S51NR S51NZ S51RU S51SS S57UXWAC 10M/YL S58T S59Z S59ZZ

S51U S51V S51ZY S52AB S52AQ
S51ZZ
S52CC S52CI S52D S52DD S52F DXCC 17M

S52FW S52GS S52ON S52OT S52R S50B S50O S51DI S51DV S51MA 5BWAC WPX of EXCELLENCE + 160 M
S52TJ S53AW S53BB S53DIJ S53DX S51NM S52R S53MJ S53X S54A S50B S51DX S51GI S51SS S53EO S50A S51NU S51U S53EO S53MJ
S53EO S53F S53MJ I0/S53R S53R S54E S55DX S55SL S55ZZ S57A S57DX >< S57LF S58AL
S55SL >< S58MU

S53RI S53RT YU3US S53X S53ZL S57AT >< S58T S59SV


S53ZW S53ZZ S54A S54AA S54E
5BWAC CW
S54G S54MM S55DX S55SL S55ZZ DXCC 15M S51DX S58ALS56DX S56G S57A S57AC S57AL S54A S55DX S57AT S57NML S58T
WPX of EXCELLENCE + 160 + 30 + digi
S57AT S57AV S57CT S57DX ><
6BWAC RTTY S54AS57KV S57KW S57LF S57MI S57NML DXCC 12M S53MJ
S57PY S57RR S57TA S57U S57XX S50B S50O S51DI S51DV S51MA
WPX MIXED
S57YX S58J S58Q S58T S58U S51NM S52R S53MJ S54A S54E 6BWAC S50A S50B S50O S51ZZ S52AB
S59AA S59ABL S59D S59DGO S59DJK S55DX S55SL S55ZZ S57A >< S50N S52R S55ZZ S57AC
S52R S52QM S53EO S53MJ S54A
S59DJR S59DKR S59DKS S59DTN S59EA S57AT S59SVS55SL S57DX


S59L S59U S59ZB S59Z S59ZZ


S59YLDXCC 10M WAZ MIXED WPX CW

S54A S55DX S55SR S57AT S58T S50A S50B S50N S50O S51DI S51DX S51NR S51ZY S52FB S53MJ
DXCC CW
S51DX S51GI S51RU S51SS S51U S54A S55SL S55ZZ S58MU
S51AD S51DV S51DX S51NM S51U
S52CC S52DD S52FB S52R S52QM
S51UF S52D S52F S52FB S52GS DXCC 6M S53BH S53EO S53ZZ >< S57UX WPX FONE
S52OT S52TJ S52V S53MA S53MJ S50B S50N S50O S51DI S51WX S58MU S58U S59DJK

S50O S51DX S54A S55SL
S53RI S53ZL S53ZZ S53ZW S54A S53MJ S53X S55DX S55SL S57A

S55DX S55SL S55ZZ S56C S57A S57AC S57TA S58J S58T S59F WAZ FONE
S57AT S57F >< S57LO S57MI S59YL S59Z


S51DD S51DX S57AT S57DX

S57NML S57TA S57WO S57XX S58J


S58Q S58RU S58T S59AV S59AW

PLAKETA CHALLENGE
S59UDXCC 2M WAZ RTTY S50A S50B S50R S50U S51AD

S52LM S57A


S51DX S54E S55ZZ S58T
S51DI S51DV S51NM S51MA S51U
DXCC FONE

S52D S52DD S52F S52FW S52OT
S50R S50O S51AD S51DX S51JN DXCC SATELIT
S52R S52TJ S53BB S53MJ S53R
S52D S52OT S52OW S53MJ S53RI S59SVWAZ CW S53X S54A S54E S55DX S55SL
S54A S55DX S55SL S57AC S57AT
S51DX S52AB S53MJ S53ZL S55SL S55ZZ S57AC S57AL S57AT S57TA
S57KW S57NML S57PY S57RTH S57XX GOLDEN DXCC S55ZZ S56C S57AT S57DX S58Q S57UX S57XX S58J S58T S59DJK
S58J S58T S59SV S59U S59YY S51DX S51NR S58MU

S57XX S59U


S59DKR S59SL S59SV S59Z S59ZZ

Zbral in uredil Janez S53MJ. Lista je zaključena.