next up previous
Next: Električni filtri Up: Izpitna vprašanja za radioamaterje Previous: Ohmov zakonmoč

Tuljave in kondenzatorji

[486.] Katero veličino v elektrotehniki označimo z L?

*a) Dolžino.

*b) Induktivnost.

*c) Moč.

*d) Kapacitivnost.

[487.] Kako se imenuje enota za induktivnost?

*a) Farad (F).

*b) Henry (H).

*c) Jakost magnetnega polja (H).

*d) Hertz (Hz).

[488.] Ali tuljava predstavlja veliko upornost za električni tok?

*a) Tuljava nima upornosti.

*b) Da, vendar le za tokove z visoko frekvenco.

*c) Da, vendar le za enosmerne tokove.

*d) Ne.

[489.] Katero izmed naštetih lastnosti imajo feromagnetni materiali?

*a) Permeabilnost.

*b) Električni naboj.

*c) Kapacitivnost.

*d) Radioaktivnost.

[490.] Kateri simbol je na sliki?

*a) Zračna tuljava.

*b) Spremenljiva zračna tuljava.

*c) Tuljava z jedrom.

*d) Zračna tuljava z jedrom.

figure4069

[491.] Kateri simbol je na sliki?

*a) Zračna tuljava.

*b) Spremenljiva zračna tuljava.

*c) Nastavljiva zračna tuljava.

*d) Zračna tuljava z jedrom.

figure4082

[492.] Kateri simbol je na sliki?

*a) Zračna tuljava.

*b) Spremenljiva zračna tuljava.

*c) Tuljava z jedrom.

*d) Spremenljiva tuljava z jedrom.

figure4095

[493.] Kakšne so fazne razmere med izmeničnim tokom in napetostjo v tuljavi?

*a) Tok in napetost sta v fazi.

*b) Tok prehiteva napetost.

*c) Tok zaostaja za napetostjo.

*d) Tuljava nima vpliva na fazne razmere med tokom in napetostjo.

[494.] Kolikšna je skupna induktivnost treh zaporedno vezanih tuljav z induktivnostmi: L1 = 1 H, L2 = 2 H in L3 = 3 H?

*a) 0.55 H.

*b) 1.50 H.

*c) 3.00 H.

*d) 6.00 H.

[495.] Kolikšna je skupna induktivnost vzporedne vezave dveh tuljav po 2 H?

*a) 4.00 H.

*b) 1.00 H.

*c) 0.50 H.

*d) 0.25 H.

[496.] Kakšen je vpliv frekvence na velikost induktivne reaktance?

*a) Frekvenca ne vpliva na velikost induktivne reaktance.

*b) Z višanjem frekvence se induktivna reaktanca manjša.

*c) Z višanjem frekvence se induktivna reaktanca veča.

*d) O induktivni reaktanci govorimo le pri enosmernem toku.

[497.] Kdaj se srečamo s pojmom 'skin efekt'?

*a) Pri enosmernih tokovih, kjer tok teče le po površini vodnika.

*b) Pri izmeničnih tokovih, kjer teče tok po celotnem preseku vodnika

*c) Pri izmeničnih tokovih visokih frekvenc, ko gostota toka v sredi vodnika pada, medtem ko na površini raste.

*d) Pri poškodbah kože, ki nastane zaradi izpostavljanja močnim UV žarkom.

[498.] Pri katerem sklopnem faktorju je medsebojna induktivnost največja?

*a) 0

*b) 0.5

*c) 0.75

*d) 1

[499.] Kaj predstavlja simbol?

*a) Tuljavo z jedrom.

*b) Transformator.

*c) Dve zračni tuljavi blizu skupaj.

*d) Dve tuljavi v kovinskem ohišju, ki preprečuje medsebojni vpliv ene na drugo.

figure4156

[500.] Kaj se zgodi z napetostjo na sekundarni strani transformatorja, če podvojimo število ovojev sekundarja, vsi drugi podatki pa ostanejo nespremenjeni?

*a) Napetost se ne spremeni.

*b) Napetost se podvoji.

*c) Napetost se početveri.

*d) Napetost se prepolovi.

[501.] Skozi primar idealnega transformatorja, ki ima 1000 ovojev, teče tok 0.5 A. Kolikšen je tok na sekundarju, če ima sekundarno navitje 100 ovojev?

*a) 0.05 A.

*b) 0.5 A.

*c) 5 A.

*d) 50 A.

[502.] Ali lahko transformator uporabljamo tudi za transformacijo impedance?

*a) Ne, transformator se uporablja le za zniževanje napetosti.

*b) Da, vendar le za transformacijo upornosti.

*c) Ne, transformator se uporablja le v usmernikih.

*d) Da.

[503.] Transformator ima izkoristek 80%. Vhodna moč na primarju je 100 W. Kolikšna moč je na razpolago na sekundarju?

*a) 800 W.

*b) 80 W.

*c) 12.5 W.

*d) 1.25 W.

[504.] Kako imenujemo primer vezave navitij transformatorja na sliki?

*a) Vzporedna vezava.

*b) Zaporedna vezava.

*c) Kaskadna vezava.

*d) Izmenična vezava.

figure4201

[505.] Kako imenujemo primer vezave transformatorjev na sliki?

*a) Vzporedna vezava.

*b) Zaporedna vezava.

*c) Izmenična vezava.

*d) Kaskadna vezava.

figure4214

[506.] Kondenzator sestavljata dve plošči. Kako vpliva razmak med njima na kapacitivnost?

*a) Razmak nima vpliva na kapacitivnost.

*b) Pri večjem razmaku je kapacitivnost večja.

*c) Pri manjšem razmaku je kapacitivnost večja.

*d) Kapacitivnost je najmanjša, ko se plošči stikata.

[507.] Kako se imenuje enota za merjenje kapacitivnosti?

*a) Farad (F).

*b) Henry (H).

*c) Tesla (T).

*d) Coulomb (C).

[508.] Kako v elektrotehniki ponavadi označimo kapacitivnost?

*a) R.

*b) K.

*c) C.

*d) L.

[509.] Ali kondenzator lahko prevaja električni tok?

*a) Da, vendar le izmenični tok.

*b) Da, vendar le enosmerni tok.

*c) Ne.

*d) Ne, ker med ploščami ni električnega stika.

[510.] Kakšne so fazne razmere med izmeničnim tokom in napetostjo na idealnem kondenzatorju?

*a) Tok zaostaja za napetostjo za 180 stopinj.

*b) Tok zaostaja za napetostjo za 90 stopinj.

*c) Tok prehiteva napetost za 90 stopinj.

*d) Tok in napetost sta v fazi.

[511.] Kateri simbol je na sliki?

*a) Stalni kondenzator.

*b) Elektrolitski kondenzator.

*c) Spremenljivi kondenzator.

*d) Nastavljivi kondenzator.

figure4267

[512.] Kateri simbol je na sliki?

*a) Stalni kondenzator.

*b) Elektrolitski kondenzator.

*c) Spremenljivi kondenzator.

*d) Nastavljivi kondenzator.

figure4280

[513.] Kateri simbol je na sliki?

*a) Stalni kondenzator.

*b) Elektrolitski kondenzator.

*c) Spremenljivi kondenzator.

*d) Nastavljivi kondenzator.

figure4293

[514.] Kateri simbol je na sliki?

*a) Kremenov kristal.

*b) Elektrolitski kondenzator.

*c) Spremenljivi kondenzator.

*d) Baterija.

figure4306

[515.] Kolikšna je skupna kapacitivnost dveh kondenzatorjev po 200 nF, če ju vežemo zaporedno?

*a) 400 nF.

*b) 200 nF.

*c) 100 nF.

*d) 50 nF.

[516.] Kolikšna je skupna kapacitivnost dveh kondenzatorjev po 200 nF, če ju vežemo vzporedno?

*a) 400 nF.

*b) 200 nF.

*c) 100 nF.

*d) 50 nF.

[517.] Ali se kapacitivna reaktanca kondenzatorja z naraščajočo frekvenco veča?

*a) Da, saj kondenzator predstavlja velik upor za tokove z visoko frekvenco.

*b) Ne, saj kondenzator predstavlja majhen upor za tokove z visoko frekvenco.

*c) Ne, saj frekvenca nima vpliva na velikost kapacitivne reaktance.

*d) Da, saj kondenzator dobro prevaja enosmerni tok.

[518.] Kaj je izgubni tok kondenzatorja?

*a) To je izmenični tok, ki teče skozi kondenzator.

*b) To je del toka, ki teče skozi kondenzator zaradi neidealnega dielektrika.

*c) To je del toka, ki se v kondenzatorju izgubi zaradi oblike elektrod.

*d) Izgubni tok je pojem, ki ga srečamo pri akumulatorjih, ne pa pri kondenzatorjih.

[519.] Ali se kapacitivnost kondenzatorjev spreminja s temperaturo?

*a) Ne, kapacitivnost je fiksna.

*b) Ne, drugače bi imeli velike probleme pri načrtovanju vezij.

*c) Da. Kriv je dielektrik, ki se mu s spreminjanjem temperature spreminjajo lastnosti.

*d) Da, vendar le elektrolitskim kondenzatorjem.

[520.] Katera je poglavitna značilnost kapacitivne in induktivne reaktance?

*a) Obe reaktanci sta vedno enaki.

*b) Vrednost kapacitivne reaktance z višanjem frekvence raste, vrednost induktivne reaktance pa pada.

*c) Vrednost kapacitivne reaktance z višanjem frekvence pada, vrednost induktivne reaktance pa raste.

*d) Ne ločimo dveh reaktanc. Reaktanca je ali pa je ni.

[521.] Ali se na idealnih reaktančnih bremenih troši električna moč?

*a) Seveda, saj se na vsakem bremenu troši moč.

*b) Da, vendar le na kapacitivni reaktanci.

*c) Ne.

*d) Da, vendar le na induktivni reaktanci.

[522.] Kolikšna je impedanca zaporedne vezave upora tex2html_wrap_inline8110, tuljave tex2html_wrap_inline8112 in kondenzatorja tex2html_wrap_inline8114?

*a) tex2html_wrap_inline8116.

*b) tex2html_wrap_inline8118.

*c) tex2html_wrap_inline8120.

*d) tex2html_wrap_inline8122.


next up previous
Next: Električni filtri Up: Izpitna vprašanja za radioamaterje Previous: Ohmov zakonmoč

Andrej Souvent
Mon Jul 6 23:12:43 CEST 1998